Monday, October 27, 2008

hangpuh pangaddatan

  1. MABAUGBUG - Sabunnal-bunnal tuud ha in tausug purul mabaugbug! In baug-bug niya sampai kiyapag-asagan dugu' niya in hula' Bangsamoro karna' imatubang ha satru'. In pangasubu ha bihaun masi pa baha' in tausug baug-bug biya' sin kaina tagna' ha jaman sin kamaasan? Huun! Karna'in nangka' di' siya mamunga marang.
  2. MAISUG - Maisug ha kapatut. Misan muti' bukug ayau hadja muti' tikud-tikud. Kiya pagsulayan na dimayu in bangsa makusug biya' na sin Kastila', Jipun iban Milikan sa' sila minui' kaluluuyan.
  3. MAPATAY HAKA ISLAM - Misan pa in kaawnan sin hambuuk tausug jahil sa' di' kalupahan halaum atay sin purna' siya Muslim nag-aagama Islam. Mamunu' bang iyanun kafir misan siya di' mag-ibadat. Iban pag iyan aun daba waktu. Ku'nu pa?
  4. BAING MURAHUN - Aun pag-iyanun sin tausug sadakka jaria. Magbuang bungangkahuy ha higad dan hipahampit ha siyu-siyuna maglalabay. Iban bang aun bisita niya misan pa in ka-aunan niya makautang manglabut da siya.
  5. MASIPUG MANGHUWAT-HUWAT IBAN MANGAYU" - Atas hi tapuk in in hapdi' ha tiyan di' tuud makatawwakkal papangdaig niya. Atas sumandal way kaniya daing sin.
  6. MATAWWAKAL - Mahugut in pangatayan himinang, sibu' da kabubugaan atawa kaluluman ha-alupan sin tau, ayau hadja himinang kabiasan.
  7. MAPANGANDUL - Maluhay mangandul iban maluhay pangandulan. Duun naka alta' atawakan himumungan.
  8. MAPASU' ATAY - Maluhay dugalan luba' labi na bang in pagbissarahan kamaruwan biya' na sin agama iban kaasawahan.
  9. MA-ADDAT - Naghahalga' ha parsugpatan pa suga pagkahi luba' labi na pa nakalaas daing kaniya. Maayung-ung in dahan tumag ha nakamagulang. Iban Di' mabaya' mamali iban baliun in atay.
  10. BAING LASAHUN - Malasa ha agama', hula' iban bangsa. Bihadtu ra isab pakaanaak iban kaasawahan nila.

3 comments:

Anonymous said...

Salam taymanghud. bang kitaniyo mag "quote" sin article subay natuh hipag butang bang dain hain nakaw in source. kita namo in article sulu mahardika ini iban sin kaibanan article kiya daing ha taymanghud.blogdpot.com wayi misan biyutang in source mo. biyah wayi mo biyutang in source niy daing ha taymanghud.blogspot.com. kiyapi natuh sadja pa blog natuh. subay kita niyo magaddat ha interllectual property rights.pleasse ba isab pagbuitangn niyo. magsukul

Anonymous said...

Salam Taymanghud. magsukol toud sin blog hinang mo ini..improved mo pa!magsukol

:)

Nur Danial said...

Salam taymanghud. bang kitaniyo mag "quote" sin article subay natuh hipag butang bang dain hain nakaw in source.

Amunsa.. Misan in 10 pangadatan sin Tausug ini kami in nagsulat. Yarina na-post. Ayau hadja pagbalikan tuan. magsukul. Pamaid kamu ha tagdapu.Magmaap

NUR DANIAL
Tagsulatan sin 10 Pangaddatan sin Tausug