Monday, October 27, 2008

Hulah ko

Oh hula` hababaan hangin, Bansag na isab in ngan mu kahapun, Biyunuh kaw tahunan, Piyagtuyuan kaw biyaugbugan, Dain ha pamissukuh sin mga satruh. Oh Hulah, Tanyag Nakapakain na in dayaw mu, Lingkat mu nalawah na, Lummi' in timayimbabaw. Natanug kaw ha dunya..

Oh hulah pusaka.. Kamaasan in nagbayta' Kaabutan ku pa baha' In dayaw iban lingkat mu? Ha supaya ku hikasuy-suy Ha mga lungguh ba'go..

No comments: