Monday, October 27, 2008

tausug purul

Tausug amuna in manusiah Pa Allahu taala nagmamabugah, Malingkan bang magkahina. Umbul ALAS ha dunya hiluhala.
Tausug bang magkasipug kabuhi' di mag-ikut, Ha ngan sin pagbaugbog mangako baran malupog.

Tausug bang bagayun Puti' pangatayan pakitaun, Malaingkan bang buli' pugayun Nyawah di' niya pag-ugun.
Tausug mangi' ampa marayaw, Mahatul ampa lingug. Mahatul bang marayaw ka-agi, sagawah lingug bang magkajangki.

Tausug bang di pagka-amuhan Hipagpamung in ha pangatayan, Malaingkan bang pagkasulutan Umunung sambil paliyangan.

Tausug kunuh gagandilan, Magbunuh in katagihan, Baran dih pagkadaplisan Pasal mataud in kakupalan.

Daing sin waktu nakauna pa, Tausug nabantug na, Way pag-ug sin nyawa Sakatan misan sikatuna.

kastila, milikan iban jipun, Tausug mahunit daugun, Satru' in paglagutun Bang sila pagbugaun.

tausug marayaw kasuddahan, Magbagay dih pagkarapatan, Bang wayra katitipuhan, Sampay kamatay "bagay" niya unungan.

No comments: